ฝูงบิน 203  กองบิน2  กองทัพอากาศSquadron  Commander Deputy  Squadron  Commander พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี ๖๑ผบ.ฝูง.203 บน.2 ร่วมรับคณะกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศส ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ผบ.ฝูง.203 บน.2 เข้ารับฟังบรรยายการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการฯกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๑ผบ.ฝูง.๒๐๓ บน.2 ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐พิธีมอบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดีกับนักบินพร้อมรบ ฮ.๖ ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๒ จำกัดประจำปี ๖๐หลักสูตรผู้ตรวจสอบมาตรฐานด้านการค้นหาและช่วยชีวิตพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ผู้บังคับฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒พิธีส่งกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยบิน ๒๐๓๑,๒๐๓๗พิธีส่งกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยบิน ๒๐๓๑ และ ๒๐๓๗พิธีมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีนักบินพร้อมรบพิธีมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีนักบินพร้อมรบงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ฝูง.๒๐๓ บน.๒คณะหลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ ๒๒ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการยุทธการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ถวายพระพรตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งกำลังบำรุง ปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ ช่วยเหลือประชาชนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการ มณฑลทหารบกที่ ๑๓การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่งกำลังบำรุง ฮ.๑๑ (EC 725)สรุปผลการดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานการบินตรวจสอบมาตรฐานการบินและประเมินค่าหน่วยในระดับฝูงบินกิจกรรม Big Cleaning Dayโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ ทอ. กับ ทอ.กัมพูชาCRM : Crew Resource Managementเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชาระดับสูงประชุมรับฟังบรรยาย โครงการอบรมการดูแลและช่วยเหลือสภาพจิตใจเบื้องต้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล กองบิน ๒ ประชุมรับฟังบรรยาย คณะติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการข่าวสารของ กองทัพอากาศ และการปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี ๖๐ประชุมรับการตรวจเยี่ยมการประเมินความสมควรเดินอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๖๐พิธีอำลาชีวิตการรับราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑พิธีเปิดโครงการค่ายยุวชน – เยาวชนต้านภัยยาเสพติดเยี่ยมชมกองถ่ายละคร ณ ฝูง.๒๐๓พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนักบินเปลี่ยนแบบกับ ฮ.๑๑พิธีมอบประกาศนียบัตรครูการบิน ฮ.๑๑พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบินพร้อมรบ ฮ.๑๑พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบินพร้อมรบ ฮ.๖ประเพณีวันสงกรานต์ บน.๒ ประจำปี ๒๕๖๐คณะนักเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒ฝูง.๒๐๓ บน.๒ รับรางวัลกิจกรรม ๕ ส.ดีเด่น กีฬานิรภัยสัมพันธ์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสาขานิรภัยอากาศยานและลานจอดการประชุมสัญจรปฏิบัติงานด้านการบินปฏิบัติการช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ ณ กองบิน ๗ประมวลภาพ “EC-725” ช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้งานเลี้ยงสังสรรค์ วันขึ้นปีใหม่๖๐EC-725  "Tactical Operations Competition 2017"สัมมนาฝูง.๒๐๓ ปี ๕๙WING 2   RTAFHELICOPTER ABOVE THE BEST  serch and rescue
203 Squadron
2017 News Update / Activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

banner notamChandyaircadetwing2

banner notamChandyaircadetwing2

NSAF logo Copy